Sustainable : การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Green Logistic
กระแสการทำธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีแต่จะได้รับความนิยมขึ้นทุกวัน เป็นผลมาจาก การเปลี่ยนแปลงสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีเริ่มลดน้อยลง มีเชื้อโรคและเชื้อไวรัสที่เกิดจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการหันมาดำเนินธุรกิจสีเขียวจึงค่อยๆ ได้รับความนิยม ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของระบบการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนเกิดคำว่า Green Logistic ขึ้น ซึ่งเน้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การกระจายสินค้า รวมไปถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย โดยแนวคิดเกี่ยวกับ Green Logistic นั้นประกอบไปด้วยหลาย ๆ เรื่องรวมกัน อาทิ
จะเห็นได้ว่า ทุกเรื่องเน้นไปที่การดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ และแน่นอนว่า ยุคนี้เป็นยุคที่คนตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากเชื้อโรคเป็นอย่างมาก เหตุนี้เอง Green Logistic จึงเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ

พบกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ครบทั้งซัพพลายเชน ทั้งระบบขนถ่ายสินค้า วัสดุ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมด้านคลังสินค้า ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าใครในด้านโลจิสติกส์ ในงาน Warehouse & Logistics Asia 2023 พร้อมให้คุณ เปิดประสบการณ์ใหม่ด้านโลจิสติกส์ การขนส่ง และระบบจัดเก็บคลังสินค้ายุคใหม่แบบครบวงจร